Utbildningar inom brandsäkerhet

Vi erbjuder ett brett antal utbildningar inom brandsäkerhet.

Våra utbildningar

 • Grundläggande brandskyddsutbildning
 • Heta arbeten
 • Utrymningsledare
 • Utrymningsövning
 • Brandskyddsansvarig
 • Brandfarlig vara
 • Kontrollantutbildning

Om våra utbildningar

Heta arbeten

Heta arbeten har ett utbildningsmaterial som är anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och utbildningstiden är cirka 6-8 timmar lång. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare. Med Heta arbeten-certifikatet är du behörig i fem år som tillståndsgivare, hetarbetare och brandvakt.

Innehåll:

 • Säkerhetsregler
 • Brandkunskap
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Släckningsövning.

 

Grundläggande brandskyddsutbildning

Syftet med kursen är att öka individens chanser att rädda liv och egendom i händelse av brand samt vikten av att förebygga uppkomst av brand. Vi blandar teori och praktik under 3-4 timmar. Målet med kursen är att varje deltagare ska lära sig hur man bör agera om en brand uppstår, samt:

 • Få en grundläggande förståelse för brandens uppkomst och dess fortsatta förlopp
 • Känna till hur man handhar brandsläckningsutrustning
 • Förebyggande åtgärder mot brand

Utrymningsledare

Utrymningsledare är kursen för dig som ska ansvara för utrymning och rapportering till brandskyddsansvariga på arbetsplatsen. Förkunskap i grundläggande brandutbildning eller motsvarande krävs.

Innehåll

 • Utrymningsledarens roll
 • Genomgång av lagar och myndighetskrav
 • Förebygga brandrisker
 • Brandteori
 • SBA (strategiskt brandskyddsarbete)

Utrymningsövningar

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Utbildningen riktar sig till all personal i alla typer av verksamheter. Deltagande personal bör vara utbildade inom brandskydd. För att få ut så mycket som möjligt av övningen bör samtlig personal ha kännedom om den egna verksamhetens rutiner.

Innehåll

 • Övningen planeras i samverkan mellan vår instruktör och ansvarig(a) i er verksamhet
 • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök
 • Vår instruktör observerar hur personalen hanterar brandsituationen och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning

Brandfarlig vara

Kursen är utformad enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och riktar sig till dig som hanterar varor som är brandfarliga eller explosiva.

Innehåll

 • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
 • MSBs föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Tillstånd och hanteringsregler
 • Praktiska moment

Brandskyddsansvarig

Detta är kursen för dig som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag. Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga. Förkunskap i grundläggande brandutbildning eller motsvarande krävs.

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha fått kunskap att:

 • På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet
 • Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten
 • Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av vidtagna åtgärder
 • Ansvara för brandsyneverksamheten på företaget, ha kunskap om brandsyn och behovet av åtgärder före, under och efter brandsyn

 

Anläggningsskötare brandlarm

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. Som en del i det systematiska brandskyddsarbetet ska det finnas minst två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll av brandlarmet. Utbildningen vänder sig till den som är ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • Sköta den löpande driften av en brandlarmanläggning och se till att löpande underhåll utförs
 • Utföra månads- och kvartalskontroller
 • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar
 • Ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav
 • Kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner

Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Kontakter

Stefhan Bohlin
Brandskyddsprojektör - Mitt
Tel: +46 (0)11-36 88 80
Patrik Karlsson
Projektledare/Elektronik- Mitt
Tel: +46 (0)11-36 88 84
Magnus Jonsson
Affärsområdeschef - Fire Prevention
Tel: +46 (0)8-522 723 52
Stefan Dannefalk
Operativ chef - Fire Prevention
Tel: +46 (0)10-330 24 56