Säkerhetsutbildningar

Vi erbjuder ett brett antal utbildningar inom brandsäkerhet, HLR mfl. Läs mer om våra utbildningar nedan och kontakta oss för mer information.

Hjärtlungräddning / hjärtstartare HLR – AED

Hjärt- och lungräddning är en första-hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och andning hos någon som har fått hjärtstopp.

Kursdeltagarna kommer efter genomförd utbildning snabbt och korrekt kunna undersöka, larma och ta hand om en person med andnings- och hjärtstopp. Kursdeltagaren får också en introduktion i hur en hjärtstartare fungerar och hur man ska göra om man skulle behöva använda en sådan.

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsmål: Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering.

Deltagaren ska också ha fått grundläggande kunskap om hur man agerar med en hjärtstartare.

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis

Utbildningstid: 2-3 timmar

Pris: 600 kr/deltagare ex.moms

Plats: Enligt önskemål

Första Hjälpen L-ABC

Denna utbildning i Akut omhändertagande riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar, organisationer m.fl.

Första Hjälpen L-ABC står för Lägesbedömning, Andning, Blödning och Chock och innebär att organisera, handla och larma på en olycksplats och att använda sina färdigheter i livsuppehållande åtgärder såsom kontroll av medvetande, andning, puls, skapa fria luftvägar, ta hand om och placera en medvetslös i stabilt sidoläge och mun-till-mun andning vid andningsstopp.

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningstid: 4-8 timmar

Pris: 700 kr/deltagare ex. moms

(Kursmaterial och lunch ingår)

Plats: Enligt önskemål

Tillståndsansvarig Heta Arbeten

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten.

Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten är en frivillig påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått behörighetsutbildningen Heta Arbeten och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om Heta Arbeten. Som förkunskap krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten.

Utbildningstid: Heldag

Pris: 2800 kr/deltagare ex. moms

(Kursmaterial och lunch ingår)

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

 

Heta arbeten

Heta arbeten har ett utbildningsmaterial som är anpassat för en modern arbetsmarknad.

Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest i digital miljö.

Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

Med Heta arbeten-certifikatet är du behörig i fem år som tillståndsgivare, hetarbetare och brandvakt.

Utbildningstid: Heldag

Pris: 2600 kr/deltagare ex. moms

(Kursmaterial och lunch ingår)

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

Grundläggande Brandutbildning

Syftet med den grundläggande brandskyddsutbildning är att öka individens chanser att rädda liv och egendom i händelse av brand samt vikten av att förebygga uppkomst av brand.

Vi blandar teori och praktik. Målet med kursen är att varje deltagare ska lära sig hur man bör agera om en brand uppstår, samt:

 • Få en grundläggande förståelse för brandens uppkomst och dess fortsatta förlopp
 • Känna till hur man handhar brandsläckningsutrustning
 • Förebyggande åtgärder mot brand

Utbildningstid: 3-4 timmar

Pris: 500 kr/deltagare ex.moms

(Kursmaterial och fika ingår)

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

Utrymningsövningar

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen.

Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Innehåll

 • Övningen planeras i samverkan mellan vår instruktör och ansvarig i er verksamhet.
 • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök.
 • Vår instruktör observerar hur personalen hanterar brandsituationen och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning.

Målgrupp
All personal i alla typer av verksamheter. Anläggningsskötare ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge, hantera styrningar samt återställa larmet efter avslutad övning, vår instruktör har ingen behörighet att sköta detta.

Förkunskaper
Merparten av deltagande personal bör vara utbildade inom brandskydd. För att få ut så mycket som möjligt av övningen bör samtlig personal ha kännedom om den egna verksamhetens rutiner.

Utbildningstid: 3-4 timmar

Pris: Enligt offert

Plats: Enligt önskemål

Föreståndare Brandfarlig vara

Kursen är utformad enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och riktar sig till dig som hanterar varor som är brandfarliga eller explosiva.

 • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
 • MSBs föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Tillstånd och hanteringsregler
 • Praktiska moment

Utbildningstid: Heldag

Pris: 3200 kr/deltagare ex. moms

(Kursmaterial och lunch ingår)

Plats: Enligt önskemål

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Här är kursen för dig som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

Förkunskap i grundläggande brandutbildning eller motsvarande krävs

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:

 • På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.
 • Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
 • Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenser vidtagna åtgärder.
 • Ansvara för brandsyns verksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före, under och efter brandsyn.

Utbildningstid: 3-4 timmar

Pris: 1400 kr/deltagare ex. moms

(Kursmaterial och fika ingår)

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

Anläggningsskötare brandlarm

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader.

Som en del i det systematiska brandskyddsarbete, ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll av brandlarmet.

Utbildningen vänder sig till den ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet.

Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • Skötsel för den löpande driften av en brandlarmsanläggning och att löpande underhåll utförs
 • Utföra månads och kvartalskontroll.
 • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar.
 • Ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav.
 • Kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

Utbildningstid: Heldag

Pris: 3000 kr/deltagare ex. moms

(Kursmaterial samt lunch och fika ingår)

Plats: Norrköping eller enligt önskemål/egna lokaler

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Kontakter

Stefhan Bohlin
Brandingenjör/ utbildning - Fire Prevention
Tel: +46 (0)76-209 18 47
Patrik Karlsson
Projektledare/Elektronik- Mitt
Tel: +46 (0)70-632 38 32
Magnus Jonsson
Affärsområdeschef - Fire Prevention
Tel: +46 (0)8-522 723 52
Stefan Dannefalk
Operativ chef - Fire Prevention
Tel: +46 (0)10-330 24 56